Prechod na navigáciu Hlavné menu
:: Icel - predaj náhradných dielov

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti ICEL s.r.o.

Kupujúci prevzatím tovaru od spoločnosti ICEL s.r.o. SÚHLASÍ s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

Záručná lehota

a. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
b. Pokiaľ nie je určené inak, je na tovar zakúpený v spoločnosti ICEL s.r.o., keď kupujúci je    

    podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, záručná doba na kvalitu tovaru stanovená
    na 12 mesiacov, s výnimkou náhradných dielov po oprave, pri ktorých je záručná doba
    stanovená na 6 mesiacov. Dlhšiu záručnú dobu poskytujeme výhradne v súlade so záručnou
    dobou výrobcu. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba – nepodnikateľ, poskytne mu
    predávajúci záruku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č.40/1964 Zb.
    Záručné doby stanovuje §620.
c. Kupujúci má právo uplatniť záruku iba na tovar, ktorý vykazuje chybu, vzťahuje sa naň
    záručná lehota a bol zakúpený vo firme ICEL s.r.o.
d. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným
    zaobchádzaním, použitím a inštaláciu, ktoré sú v rozpore s návodom: na poškodenie
    zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením: na opotrebenie vecí spôsobené ich
    obvyklým používaním, na chybu ktorú spôsobil zákazník skladovaním alebo použitím
    zariadenia vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, na
    poškodenie, ktoré vzniklo vplyvom neodvratnej udalosti(napr. živelná pohroma), na veci
    predávané za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby pre ktoré bola dohodnutá nižšia
    cena, na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými
    číslami, štítkami atď.
e. Po vybavení oprávnenej reklamácii sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.
    V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.
f. Pri tovare, na ktorý sa vzťahuje doba trvanlivosti, platí namiesto dvojročnej záručnej doby,
   maximálna doba trvanlivosti, uvedená na obale výrobku.

 

PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

a. Spoločnosť ICEL s.r.o. nezodpovedá za chyby, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania
    zmluvy upozornený. Ide o veci použité, nezodpovedá naša spoločnosť na chyby
    zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
b. Právo na uplatnenie reklamácie zaniká, pokiaľ nebola reklamácia uplatnená v záručnej dobe
    preukázateľným spôsobom – písomnou formou.
c. Spoločnosť ICEL s.r.o., nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktu,
    funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd
    spôsobených vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou, či montážou v neodbornom
    servise.

 

POSTUP REKLAMÁCIE

 

a. Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajňa spoločnosti ICEL s.r.o., na adrese
    Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska.
b. K uplatneniu reklamácie je vo všetkých prípadoch nevyhnutné spraviť nasledujúce:
    - bez odkladu zistenú chybu oznámiť a pokiaľ to okolnosti a charakter použitia
      reklamovaného tovaru umožňuje zamedziť jeho ďalšiemu používaniu. V opačnom prípade
      sa kupujúci vystavuje riziku, že nebude možno objektívne posúdiť reklamovanú chybu
      tovaru a okolnosti jej vzniku.
    - Odovzdať reklamovaný tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený
      nijak inak a v originálnom balení.
    - Odovzdať doklad o kúpe tovaru vystavený predávajúcim pre kupujúceho tj.faktúru alebo
      pokladničný doklad.
    - Odovzdať písomné oznámenie o zistených chybách tovaru. Je potrebné uviesť zistené
      chyby – o aké chyby sa jedná, ako sa prejavujú a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb
      uplatňuje.

 Pokiaľ kupujúci toto neurobí, je spoločnosť ICEL s.r.o., oprávnená reklamáciu odmietnuť!


a. Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby
    vybaví zodpovedný pracovník v spoločnosti ICEL s.r.o. a svoje stanovisko oznámi
    kupujúcemu v stanovenom termíne.
b. Pokiaľ si zákazník nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol povinný
    ju vyzdvihnúť, má spoločnosť ICEL s.r.o., právo vec predať.
c. Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s občianskym zákonom o ochrane spotrebiteľa
    a to v lehote stanovenej týmto zákonom.

 

JEDNOTLIVÉ PRÍPADY REKLAMÁCIE

 

a. ODSTRÁNITEĽNÁ VADA – ak ide u reklamovaného tovaru o chybu, ktorú ide odstrániť, má
    kupujúci právo na jej bezplatné a riadne odstránenie. Záručná doba začne znovu platiť od
    dátumu prevzatia opraveného tovaru reklamujúcim a vzťahuje sa na opravenú časť tovaru.
b. NEODSTRÁNITEĽNÁ VADA – ak ide u reklamovaného tovaru o chybu, ktorú nie je možné
    odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bol tovar používaný v plnom rozsahu ako tovar bez chyby,
    má zákazník právo na výmenu tovaru za rovnaký kus, prípadne na vrátenie peňazí. Záručná
    lehota začne platiť znovu odo dňa prevzatia náhradného tovaru. Pokiaľ predmetom výmeny
    je len súčasť nejakého tovaru, platí nová záručná doba len na túto vymenenú časť.
c. REKLAMÁCIA TOVARU POŠKODENÉHO PRI PREPRAVE – Kupujúci je povinný prehliadnuť si
    tovar bezprostredne pri jeho zakúpení - prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie
    obalu tovaru, ktoré však nebráni plnej funkčnosti tovaru, má kupujúci po dohode s
    predávajúcim právo na poskytnutie zľavy.
d. REKLAMÁCIA MECHANICKÉHO POŠKODENIA VÝROBKU – Reklamácia mechanického
    poškodenia tovaru, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí, je nutné uplatniť okamžite po ich
    zistení, tj ihneď po prvom použití výrobku(prvým použitím sa rozumie nasledujúci pracovný
    deň). Neskoršia reklamácia mechanického poškodenia výrobku bude považovaná za chybu
    spôsobenú kupujúcim a reklamácia bude automaticky zamietnutá.
e. REKLAMÁCIA NEZROVNALOSTÍ V MNOŽSTVE ČI DRUHU TOVARU – Riadnym prevzatím
    tovaru kupujúci potvrdzuje, že riadne prekontroloval množstvo aj druh tovaru, ktorý si
    objednal. Neskoršia reklamácia musí byť riešená okamžite, najneskoršie však do troch
    pracovných dní odo dňa prevzatia a to zásadne po dohode s predávajúcim.
 


 

Za obsah zodpovedá
Administrator


349175

Úvodná stránka