25. výročie spoločnosti

icel@icel.sk

Po – Pi: 7:00 – 16:00, So: 8:00 – 12:00 hod.

PREDAJ NÁHRADNÝCH DIELOV

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok spoločnosti ICEL s.r.o.
Kupujúci prevzatím tovaru od spoločnosti ICEL s.r.o. SÚHLASÍ s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

Záručná lehota

a. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
b. Pokiaľ nie je určené inak, je na tovar zakúpený v spoločnosti ICEL s.r.o., keď kupujúci je podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, záručná doba na kvalitu tovaru stanovená na 12 mesiacov, s výnimkou náhradných dielov po oprave, pri ktorých je záručná doba stanovená na 6 mesiacov. Dlhšiu záručnú dobu poskytujeme výhradne v súlade so záručnou dobou výrobcu. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba – nepodnikateľ, poskytne mu predávajúci záruku v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona č.40/1964 Zb. Záručné doby stanovuje §620.
c. Kupujúci má právo uplatniť záruku iba na tovar, ktorý vykazuje chybu, vzťahuje sa naň záručná lehota a bol zakúpený vo firme ICEL s.r.o.
d. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciu, ktoré sú v rozpore s návodom: na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením: na opotrebenie vecí spôsobené ich obvyklým používaním, na chybu ktorú spôsobil zákazník skladovaním alebo použitím zariadenia vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, na poškodenie, ktoré vzniklo vplyvom neodvratnej udalosti(napr. živelná pohroma), na veci predávané za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami, štítkami atď.
e. Po vybavení oprávnenej reklamácii sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.
f. Pri tovare, na ktorý sa vzťahuje doba trvanlivosti, platí namiesto dvojročnej záručnej doby, maximálna doba trvanlivosti, uvedená na obale výrobku.

PODMIENKY REKLAMÁCIE

a. Spoločnosť ICEL s.r.o. nezodpovedá za chyby, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. Ide o veci použité, nezodpovedá naša spoločnosť na chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
b. Právo na uplatnenie reklamácie zaniká, pokiaľ nebola reklamácia uplatnená v záručnej dobe preukázateľným spôsobom – písomnou formou.
c. Spoločnosť ICEL s.r.o., nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktu,funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vnútornými udalosťami a chybnou manipuláciou, či montážou v neodbornom servise.

POSTUP REKLAMÁCIE

a. Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajňa spoločnosti ICEL s.r.o., na adrese Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska.
b. K uplatneniu reklamácie je vo všetkých prípadoch nevyhnutné spraviť nasledujúce:
– bez odkladu zistenú chybu oznámiť a pokiaľ to okolnosti a charakter použitia reklamovaného tovaru umožňuje zamedziť jeho ďalšiemu používaniu. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje riziku, že nebude možno objektívne posúdiť reklamovanú chybu
tovaru a okolnosti jej vzniku.
– Odovzdať reklamovaný tovar kompletný, s kompletnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený nijak inak a v originálnom balení.
– Odovzdať doklad o kúpe tovaru vystavený predávajúcim pre kupujúceho tj.faktúru alebo pokladničný doklad.
– Odovzdať písomné oznámenie o zistených chybách tovaru. Je potrebné uviesť zistené chyby – o aké chyby sa jedná, ako sa prejavujú a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb uplatňuje.

Pokiaľ kupujúci toto neurobí, je spoločnosť ICEL s.r.o., oprávnená reklamáciu odmietnuť!

a. Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti či neodstrániteľnosti chyby vybaví zodpovedný pracovník v spoločnosti ICEL s.r.o. a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu v stanovenom termíne.
b. Pokiaľ si zákazník nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol povinný ju vyzdvihnúť, má spoločnosť ICEL s.r.o., právo vec predať.
c. Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s občianskym zákonom o ochrane spotrebiteľa a to v lehote stanovenej týmto zákonom.

JEDNOTLIVÉ PRÍPADY REKLAMÁCIE

a. ODSTRÁNITEĽNÁ VADA – ak ide u reklamovaného tovaru o chybu, ktorú ide odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné a riadne odstránenie. Záručná doba začne znovu platiť od dátumu prevzatia opraveného tovaru reklamujúcim a vzťahuje sa na opravenú časť tovaru.
b. NEODSTRÁNITEĽNÁ VADA – ak ide u reklamovaného tovaru o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bol tovar používaný v plnom rozsahu ako tovar bez chyby, má zákazník právo na výmenu tovaru za rovnaký kus, prípadne na vrátenie peňazí. Záručná lehota začne platiť znovu odo dňa prevzatia náhradného tovaru. Pokiaľ predmetom výmeny je len súčasť nejakého tovaru, platí nová záručná doba len na túto vymenenú časť.
c. REKLAMÁCIA TOVARU POŠKODENÉHO PRI PREPRAVE – Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bezprostredne pri jeho zakúpení – prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, ktoré však nebráni plnej funkčnosti tovaru, má kupujúci po dohode s predávajúcim právo na poskytnutie zľavy.
d. REKLAMÁCIA MECHANICKÉHO POŠKODENIA VÝROBKU – Reklamácia mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí, je nutné uplatniť okamžite po ich zistení, tj ihneď po prvom použití výrobku(prvým použitím sa rozumie nasledujúci pracovný deň). Neskoršia reklamácia mechanického poškodenia výrobku bude považovaná za chybu spôsobenú kupujúcim a reklamácia bude automaticky zamietnutá.
e. REKLAMÁCIA NEZROVNALOSTÍ V MNOŽSTVE ČI DRUHU TOVARU – Riadnym prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že riadne prekontroloval množstvo aj druh tovaru, ktorý si objednal. Neskoršia reklamácia musí byť riešená okamžite, najneskoršie však do troch pracovných dní odo dňa prevzatia a to zásadne po dohode s predávajúcim.

ICEL, s.r.o. – predaj náhradných dielov | Mob: +421 911 250 144 | E-mail: icel@icel.sk | Po-Pi: 7:00-16:00 So: 8:00-12:00 | © 1994-2020